Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi ikääntyessä tai pitkäaikaisen sairastumisen johdosta, joka johtaa toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltakirjan voi joutua myös laatimaan onnettomuuden seurauksena. Tässä artikelissa paneudumme tarkemmin mikä on edunvalvontavaltakirja ja koska sen tekeminen voi olla järkevää. 

Mitä tarkoittaa edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja on dokumentti, jonka avulla voidaan virallisesti valtuuttaa jokin toinen henkilö edustamaan valtuutettua. Se voidaan määrittää esimerkiksi taloudellisista tai terveydellisistä syistä. Tämän virallisen asiakirjan ansiosta toisella valtuutetulla henkilöllä on oikeus hoitaa valtuutetun asioita hänen puolestaan.

Käytännössä edunvalvonta tarkoittaa toisen henkilön etujen valvomista tilanteessa, jossa valtuutettu ei itse pysty niitä hoitamaan. 

Mihin edunvalvontavaltakirjaa voidaan käyttää?

Edunvalvontavaltakirjaa voidaan käyttää esimerkiksi arkisien asioiden hoitamiseen kuten laskujen maksamiseen tai onnettomuuden sattuessa. Virallisella dokumentilla valtuutettu voi myös hoitaa toisen henkilön pankkiasioita, sijoituksia tai muita talouteen liittyviä asioita. Esimerkiksi jos käytössä on osakesäästötili eikä sen omistaja pysty itse hoitamaan sijoituksia, niin valtuutettu voi määrittää toisen henkilön hoitamaan niitä tai tarvittaessa lopettamaan tilin. 

Pelkästään tietyn iän saavutaminen tai vakavampi sairaus ei vielä tarkoita, että henkilö välttämättä tarvitsisi edunvalvontaa. Jos valtakirja on jo voimassa, niin sen voimaantulo pitää vahvistaa maistraatin kautta lääkärinlausunnolla. Jos henkilö toimintakyky on hyvä, niin valtakirjaa ei välttämättä tarvitse koskaan ottaa käyttöön maistraatin kautta vaikka se olisikin voimassa. 

Mitä edunvalvontavaltakirjan tulisi sisältää?

Jokaisessa edunvalvontavaltakirjassa määritellään erikseen valtuuksien kattavuus. Nämä valtuudet on mahdollista jakaa kahteen osa-alueeseen ja ne voivat olla taloudelliset asiat sekä muut tärkeät toimet. Taloudelliset asiat sisältävät raha-asioiden sekä omaisuuteen liittyvien asioiden hoitamisen. Jos asiat koskevat henkilöä itseään, niin ne tarkoittavat terveydellisiä sekä sairastumiseen liittyviä asioita kuten esimerkiksi hoitosuostumusta. 

Vaikka tässä dokumentissa annetaan kokonaisvaltaiset valtuudet hoitaa toisen asioita, niin kuitenkin oikeuksia pystyy myös rajaamaan todella tarkasti. Edunvalvontavaltakirjaan on mahdollista liittää ohjeet, jotka sisältävät tarkat kirjaukset siitä mitä asioita valtuutetun on oikeus tehdä. Esimerkiksi jos valtuutettu haluaa käydä esimerkiksi kaupassa tietyn väliajoin, niin tämä seikka voidaan mainita liitteessä. Liitetyt toimintaohjeet velvoittavat valtuutetun noudattamaan niitä tarkasti. 

Edunvalvontavaltakirjan säännökset

Edunvalvontavaltakirja voi laajimmillaan oikeuttaa valtuuttajan hoitamaan hänen asioitaan todella laaja-alaisesti, tästä syystä valtakirjan muoto sekä solmimistapaa koskevat säännökset ovat todella tiukat. 

Edunvalvontavaltuutusta laatiessa, kannattaa pitää mielessään useita tärkeitä asioita. Seuraavaksi paneudumme niihin tarkemmin.

  • Valtakirja pitää laatia silloin kun valtuuttaja on oikeustoimikelpoinen
  • Varsinaisesti nimetyn edunvalvojan lisäksi kannattaa myös nimetä varavaltuutettu, joka on oman perheen ulkopuolinen
  • Edunvalvontavaltuutetun tulee olla aina luonnollinen henkilö, eikö hänellä ole esimerkiksi kelpoisuutta edustaa valtuuttajaa korostetuissa henkilökohtaisissa asioissa
  • Edunvalvontavaltuutettu ei voi antaa valtuuttajan puolesta suostumusta avioliittoon, tunnustaa isyyttä eikä tehdä testamenttia
  • Valtuutetun pitää hoitaa tunnollisesti valtuuttajan omaisuutta sekä edistää hänen parastaan
  • 2 henkilön tulee todistaa sekä allekirjoittaa valtakirja
  • Valtuutetun tulisi säilyttää alkuperäinen valtarkirja

Edunvalvontavaltakirja on mahdollista vahvistaa lain mukaan vain silloin kun valtuutettu on tekohetkellä kykeneväinen valtuutuksen laatimiseen. Esimerkiksi jos valtuuttajalla on tekohetkellä vakava sairaus eikä hänen ole mahdollista allekirjoittaa kyseistä dokumenttia. Tästä syystä edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia jo hyvissä ajoin, vaikka sitä ei välttämättä tarvitsisi koskaan käyttää. 

Mitä tarkoittaa edunvalvontavaltakirjan varavaltuutettu?

Joskus on mahdollista, että edunvalvojalle voi käydä jotain, tämän takia on järkevää nimetä myös varavaltuutettu joka voi jatkaa asioiden hoitamista. Kannattaa nimetä ainakin yksi henkilö varavaltuttajaksi ja hänen olisi järkevää olla perheen ulkopuolinen, jotta vältytään eturistiriitatilanteilta jotka voivat olla esimerkiksi lahjan ostaminen tai asunnon myyminen toiselle sukulaiselle. Varavaltuutettuun sovelletaan samoja säännöksiä, kuin ensisijaiseen valtuutettuunkin. 

Valtakirja on lainvoimainen, silloin kun allekirjoitushetkellä on kaksi esteetöntä todistajaa. Näistä kumpikaan ei saa olla valtuuttajan lähisukulainen sekä todistajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita. 

Näiden seikkojen lisäksi tulisi alkuperäistä allekirjoitettua valtakirjaa säilyttää huoellisesti, jotta se löytyy tarvittaessa. Kannattaa se antaa säilytettäväksi valtuutetulle, jotta valtuutettu voi laittaa prosessin käyntiin viipymättä, kun valtakirja on jo hänellä hallussaan. 

Miksi edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia?

Edunvalvontavaltakirjan laatimalla pystyy itse määrittelemään mitä asioita valtuutettu voi hoitaa jos niihin ei itse ole enää kykeneväinen. Valtakirjalla voi määrittää kuka asioita hoitaa, mitä asioita hoitaa sekä miten. Näiden asioiden lisäksi on mahdollista määritellä, miten valtuutetun toimita valvotaan. 

Mistä saan edunvalvontavaltakirjan?

Digi- ja väestötietoviraston eli entisen väestöreksiterikeskuksen verkkosivuilta on mahdollista ladata mallipohja edunvalvontavaltuutukseen. Löydät heidän verkkosivuilta linkin hakemuksen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseen, joka on pdf-muodossa. 

Tobias

Tobias L. @vertaakorkoja.fi

Sivustovastaava, sisällöntuottaja, journalisti

Haluamme auttaa kuluttajia löytämään heille parhaiten sopivat rahoitustuotteet. Puolueeton vertailu on paras tapa parantaa omaa asemaa markkinoilla.